top of page
lista_edited_edited.jpg

~ Řád Akce ~

Pořadatelem festivalu Bitva Libušín (dále jen „akce") je společnost World Medieval Battles s.r.o. IČO 191 14 303 Adresa: Samota 45, 27306 Libušín (dále jen „pořadatel“). Každý účastník, divák nebo jakákoli osoba přítomna na akci je povinna se s Řádem akce (dále jen „Řád“) seznámit a závazně se jím řídit. .  Pořadatel má právo osobu, která závažným nebo opakovaným způsobem jakékoli ustanovení tohoto Řádu poruší, ji z akce vykázat v souladu s § 2331 občanského zákoníku bez nároku na vrácení vstupného nebo účastnického poplatku. Jakékoli rozhodnutí pořadatele je pro všechny závazné.  Odpovědnost za případnou škodu či újmu třetí osobě si nese každý účastník akce ke své tíži. Pořadatel neposkytuje záruky ani nenese odpovědnost za škody vzniklé jednáním diváků, účinkujících, přítomných zvířat ani jiných třetích osob. To se týká prostoru areálu akce, ale i ploch vyhrazených pro parkování vozidel.
Účast na akci je podmíněna dodržováním Řádu a pokynů pořadatele nebo jím pověřených osob. V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte vždy toho pověřeného zástupce pořadatele, v jehož kompetenci téma Vašeho dotazu je. Podrobné rozdělení kompetencí jednotlivých osob najdete v sekci kontakty.
 
 1. V celém areálu platí zákaz vjezdu motorových vozidel v době od soboty 02:00 hod. do neděle 09:00 hod. Případné výjimky je nutné domluvit se zástupcem pořadatele, který má na starosti parkování.
 2. Parkování je povoleno jen  na vyhrazených místech a ve stanoveném čase. Přesné parkovací místo určí zástupce pořadatele.
 3. Motorová vozidla zaparkovaná v areálu akce (za označením „Zákaz vjezdu“ s dodatkovou tabulkou „Jen s povolením pořadatele“) musí mít za předním oknem řádně vyplněnou a viditelně umístěnou parkovací kartu, kterou provozovateli vozidla vydá pořadatel akce.  V případě porušení tohoto ustanovení budou taková vozidla odtažena místně a věcně příslušným orgánem policie ČR.
 4. Pořadatel tímto výslovně upozorňuje, že plochy vyhrazené pro parkováním vozidel (ani jiná další místech) nejsou hlídanými parkovišti. Pořadatel tak  nenese odpovědnost a neodpovídá za věci odložené ve smyslu § 2945 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a neposkytuje součinnost při případném řešení jakékoli škodné události.
 5. Tábořit může v areálu akce pouze řádně přihlášený účastník akce a to na místě k tomu určeném. Místo k táboření každému účastníkovi přidělí zástupce organizátora- vedoucí tábora. Dokud se tak nestane, není účastník oprávněn tábořit.
 6. Každý účastník je povinen opustit prostor areálu akce nejpozději do nedělního večera ihned po skončení akce. Své místo táboření je každý účastník povinen vedoucímu tábora předat osobně a to ve stavu, v jakém ho při svém příjezdu na akci přijal. O předání tábořiště účastníka vyhotoví účastník a vedoucí tábora záznam na formuláři pořadatele.
 7. Každý účastník vyplněním své registrace na akci prostřednictvím elektronického formuláře na www.bitvalibusin.cz  stvrzuje, že souhlasí se všemi dokumenty a pravidly akce a bude se jimi řídit.  Každý účastník je povinen ve stanoveném termínu uhradit účastnický poplatek a při příjezdu na akci se přihlásit v infostanu, kde obdrží tzv. „camrátko“, tedy značku, která ho opravňuje k volnému vstupu do areálu akce.  Každý účastník je povinen mít „camrátko“ při sobě a na výzvu ho předložit. Převzetím „camrátka“ účastník také stvrzuje svůj souhlas s rolí v programu, která mu bude pořadatelem přidělena. V případě, že se účastník na výzvu zástupce pořadatele učiněnou kdykoli během akce neprokáže platným „camrátkem“ nebo v případě, že účastník nebude plnit přidělenou roli v programu akce, je pořadatel oprávněn po takovém účastníkovi požadovat zaplacení návštěvnického vstupného nebo jej z areálu vykázat.
 8. Návštěvníci nezaregistrovaní, v civilním oděvu nebo ti, kteří se neprokáží „camrátkem“ se v době konání akce mohou po areálu pohybovat pouze po uhrazení návštěvnického vstupného. Pořadatel si vyhrazuje právo na vyhodnocení charakteru oděvu, zda se jedná o oděv historický, či civilní. Rozhodnutí pořadatele je pro účastníka závazné.
 9. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno zanechávat v areálu akce děti bez dozoru jejich zákonných zástupců nebo jimi pověřených osob.
 10. Z bezpečnostních důvodů též není dovoleno zanechávat v areálu akce jakákoli zvířata bez dozoru jejich ošetřovatelů. Volný pohyb zvířat je zakázán.
 11. Každý je povinen udržovat pořádek a dodržovat obecná pravidla občanského soužití, včetně dodržování dobrých mravů ve smyslu obecně závazné vyhlášky č. 2/2016, o zabezpečení veřejného pořádku a čistoty v obci Libušín.
 12. S ohledem na lokalizaci tábora v bezprostředním okolí přírodní rezervace Pašijová dráha se každý účastník zavazuje k počínání v souladu s § 34 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „zákon o ochraně přírody“) a plánem péče o přírodní rezervaci Pašijová dráha vyhotoveným v souladu s § 38 odst. 3 zákona o ochraně přírody.
 13. Rozdělávání otevřeného ohně v táboře je podmíněno zakládáním bezpečných ohnišť a dodržováním zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, požárních předpisů a dalších právních předpisů. Mimo areál tábora je rozdělávání ohně přísně zakázáno. Každý účastník je odpovědný za škodu způsobenou jeho zacházením s otevřeným ohněm. S dotazy kolem rozdělávání ohňů se obracejte na náš protipožární dozor (viz kontakty). Pořadatel si vyhrazuje právo plošného zákazu rozdělávání ohňů na celé akci s ohledem na aktuálně platná nařízení příslušných orgánů státní správy.
 14. Palivové dřevo pro účastníky je k odběru na označeném místě. Každý dostane tolik dřeva, kolik sám unese. Bez povolení pořadatele je kácet dřevo v areálu nebo jeho okolí zakázáno. (přírodní rezervace!). Dále je zakázáno používat v areálu motorové pily. Pokud si přivezete svoje vlastní dřevo, nařezejte si ho motorovkou doma, nestojíme o "nedobový" hluk. Porušením tohoto zákazu se viník vystavuje riziku postihu dle § 87 zákona o ochraně přírody a možného vykázání z akce.
 15. Účastníci jsou povinni odkládat odpad pouze do určených nádob na vyhrazených místech. Ukládat na nevyznačená místa a pálit odpady je v areálu akce přísně zakázáno.
 16. Každý je povinen dbát pokynů pořadatelů a jimi pověřených osob. 
 17. Pořadatel je oprávněn u osob přítomných v areálu akce kdykoliv provést orientační zkoušku alkoholu či návykových látek v souladu s § 16 zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a intoxikované účastníky nevpustit do programu či je vykázat z areálu dle § 15 výše uvedeného zákona. Pro účastníky bojových akcí je přísně zakázáno užívat jakékoli nelegální omamné látky. Pro potřeby kontroly a vynucování dodržování povinností vyplývajících z tohoto bodu je pořadatel považován za osobu pověřenou kontrolou osob, které vykonávají činnost, při níž by mohly ohrozit život nebo zdraví svoje anebo dalších osob nebo poškodit majetek ve smyslu výše uvedeného zákona.
Každý účastník se akce účastní na vlastní nebezpečí. Provedením registrace účastník prohlašuje, že se akce po její celou dobu trvání účastní na vlastní odpovědnost a vlastní nebezpečí. Dále prohlašuje, že se podrobně seznámil s řádem akce, bitevním řádem, táborovými pravidly, bezpečnostními pravidly, popř. dalšími dokumenty pořadatele. Tyto všechny dokumenty jsou pro něj závazné a bude se jimi řídit. Stejně tak se zavazuje řídit dalšími pokyny pořadatele. Je si vědom/a skutečnosti, že účastí na akci se vystavuje zvýšenému riziku vzniku zranění. Byl/a poučen/a o svých povinnostech ve vztahu k ochraně majetku a zdraví ostatních účastníků a třetích osob. V areálu si během konání akce bude počínat tak, že svým jednáním bude aktivně předcházet škodám na zdraví a majetku pořadatele nebo třetích osob.  
 
Účastník dále prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že pořadatel nenese odpovědnost za škodu na zdraví a majetku, pokud by mu taková škoda ve spojení s účastí na akci vznikla. Tím také prohlašuje, že nebude vůči pořadateli uplatňovat nároky na náhradu škody, pokud by mu taková škoda při akci vznikla.
Celkové znění Prohlášení účastníka je dostupné na stránce Podmínky účasti.
 • Návštěvy ležení (tábořišť) ostatních účastníků akce jsou možné jen s jejich souhlasem. Jakékoliv zcizování nebo odnášení majetku ostatních účastníků akce bez jejich předchozího svolení je zakázáno (toto se týká i her jako např. tak zvaného Zajímání praporů - pokud nebude oficiálně vyhlášeno a účastníci do něj nebudou sami přihlášeni).
 • Pořadatel prohlašuje, že v celém areálu akce (tábor, bitevní pole, trh, plochy pro parkování vozidel a další přilehlé plochy) neodpovídá za věci odložené ani vnesené ve smyslu § 2945 a § 2946 občanského zákoníku.
 • Účastníci souhlasí se zachycením a šířením své podoby ve smyslu § 86 odst. 2 občanského zákoníku pro potřeby propagace akce a pořadatele.
Resize of hus.png
Řád bivy

~ Řád Bitvy ~

Každý účastník bitvy je povinen:

 1. zúčastnit se nácviku. Za absolvování nácviku každý účastník obdrží „bitevní camrátko“
 2. před nástupem na bitvu projít mustruňkem (prověrkou výbavy), kterou provede pořadatelem pověřená osoba bezprostředně před bitvou u vstupu na bojiště. Povinnou výbavou každého účastníka bitvy je „bitevní camrátko“.  Účastník, který nepředloží své „bitevní camrátko“ nebude k účasti na bitvě puštěn
 3. poslouchat rozkazy a nařízení velitelů a jejich seržantů,
 4. poslouchat pokyny pořadatelů.
 5. Nikdo se nesmí účastnit bitvy nebo jiného veřejného programu akce pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek. Pořadatel je oprávněn u osob přítomných v areálu akce (tedy i na bojišti) kdykoliv provést orientační zkoušku alkoholu či návykových látek v souladu s § 16 zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a intoxikované účastníky nevpustit do programu či je z programu nebo z areálu vykázat dle § 15 výše uvedeného zákona. Pro účastníky bojových akcí je přísně zakázáno užívat jakékoli nelegální omamné látky. Pro potřeby kontroly a vynucování dodržování povinností vyplývajících z tohoto bodu je pořadatel považován za osobu pověřenou kontrolou osob, které vykonávají činnost, při níž by mohly ohrozit život nebo zdraví svoje anebo dalších osob nebo poškodit majetek ve smyslu výše uvedeného zákona.
 6. Všichni střelci jsou na nácvik povinni s sebou přinést všechny své střelné zbraně, se kterými mají zájem se bitvy účastnit. Držitelé luků a kuší je na výzvu pořadatele předloží k převážení a ke kontrole předloží též veškeré střelivo. Veškeré střelivo do všech mechanických střelných zbraní povoluje pořadatel a držitel takové zbraně není v bitvě oprávněn použít jiné střelivo, než to, které bylo pořadatelem povoleno k použití. Každý držitel palné zbraně je povinen u své zbraně předložit zástupci pořadatele ke kontrole její tormentační značku nebo její tormentační protokol. Účastnit se kontaktního boje či obsluhovat palnou zbraň smí jen osoba starší 18 let. Účast osob mladších 18 let v programu akce je možná pouze po předchozím souhlasu pořadatele a souhlasu zákonného zástupce této mladistvé osoby.
 7. Ve veřejném scénickém programu akce je každý účastník povinen brát ohled na bezpečnost diváků a ostatních účastníků. Předvádíme boj, ale nechceme si ublížit. Doporučujeme se vyhnout útokům na obličej, nekontrolovaným pohybů se zbraní a nepřiměřené tvrdosti. Nikdy nelze mít jistotu, jak kvalitní zbroj nebo ochranu ostatní účastníci používají, v jaké jsou fyzické kondici a jakého fundamentu.
Každý účastník je povinen dodržovat Bitevní řád a Řád akce a řídit se jím.
bottom of page