top of page
Resize of Banner-dav.jpg

~ Podmínky Úč asti ~
~ prohlášení úč astníka ~

Prohlašuji, že jsem srozuměn/a s tím, že společnost World Medieval Battles s.r.o. IČO 191 14 303, adresa: Samota 45, 27306 Libušín (dále jen „pořadatel“) ani jeho zaměstnanci, zástupci či jiné osoby jím pověřené osoby organizací akce Bitva Libušín (dále jen „akce“) nenesou odpovědnost za žádnou majetkovou škodu, nemajetkovou újmu či jinou povinnost k plnění v souvislosti se ztrátou, poškozením, ublížením na zdraví a smrtí, kterou způsobím svou nedbalostí nebo úmyslným jednáním při účasti na akci, případně která mi bude způsobena jiným účastníkem či třetí osobou. Jsem si vědom/a zvýšeného nebezpečí vzniku zranění. Byl/a jsem poučen/a pořadatelem o svých povinnostech, o ochraně majetku a zdraví sebe, ostatních účastníků a třetích osob. Při své účasti na akci budu dbát doporučení a příkazů pořadatele a aktivně předcházet škodám na zdraví a majetku.

Prohlašuji, že jsem byl/a seznámen/a pořadatelem s Řádem akce dostupném na webových stránkách akce www.bitvalibusin.cz/pravidla-akce a zavazuji se jej bezvýhradně dodržovat.

S ohledem na výše uvedené, Řád akce a Bitevní řád tak výslovně prohlašuji, že:
 1. Jsem starší 18ti let (neplatí pro osoby se souhlasem zákonného zástupce, viz níže).

 2. Akce se účastním na vlastní nebezpečí.

 3. Jsem si vědom/a veškerých možných negativních důsledků vyplývajících z mé účasti na akci, zejména pak možné zdravotní nebo materiální škody a újmy s ohledem na zvýšené nebezpečí vyplývající z povahy akce.

 4. Používám výbavu, jejíž stav je mi znám a prohlašuji, že je zcela způsobilá k bezpečné účasti na akci. Se svou zbraní jsem seznámen/a a jsem schopen/na ji ovládat tak, abych nezpůsobil/a dalším účastníkům zranění.

 5. Nebudu přeceňovat možnosti své ani své výbavy. Důsledně se seznámím se scénářem akce a budu respektovat pokyny pořadatele, jeho pověřených zástupců i svých velitelů.

 6. Prohlašuji, že jsem zdravotně způsobilý/á se akce zúčastnit a pořadateli jsem nezatajil/a skutečnosti, které by mohly ohrozit bezpečnost moji nebo ostatních účastníků.

 7. Před bitvou ani v jejím průběhu nebudu požívat žádné látky ovlivňující pozornost, koncentraci nebo vědomí.

 8. Při akci budu používat k ochraně svého zdraví odpovídající ochranné pomůcky.

 9. Budu respektovat rozhodnutí pořadatele o svém eventuálním vyloučení z akce z důvodu neplnění stanovených povinností, pokynů pořadatele nebo jeho pověřených zástupců nebo z důvodu nevyhovující výbavy či porušení stanovených pravidel.

 10. Svou registrací jakožto účastníka akce souhlasím se zpracováním osobních údajů dle pravidel GDPR.

 11. Potvrzením Registrace účastníka souhlasíte s dodržováním Táborových pravidel

 12. Potvrzením Registrace účastníka souhlasíte s dodržováním Podmínek účasti.

 13. Potvrzením Registrace účastníka souhlasíte s dodržováním Pravidel akce.

 14. Potvrzením Registrace účastníka souhlasíte s dodržováním Pravidel pro střelce.

 15. Potvrzením Registrace účastníka souhlasíte s dodržováním Podmínek účastníka bitvy.

Na akci nelze přihlašovat více osob jednou registrací. Registraci na akci musí provést každý osobně a sám za sebe a to vyplněním registračního formuláře. Pokud jste se dosud nezaregistrovali a rádi byste se zúčastnili našeho festivalu jako účinkující, vyplňte prosím formulář Registrace účastníka festivalu. Bez této registrace vám nebude vydáno účastnické camrátko a k vaší budoucí lítosti k Vám bude na akci přistupováno jako k divákovi.

bottom of page