top of page

Smutná zpráva o Bitvě Libušín 2020

Aktualizováno: 24. 3. 2020Vážení přátelé Bitvy Libušín

Dear Friends of the Battle of Libušín


Od podstaty jsem optimista. Snad možná i proto se mi v tom, co dělám, daří nacházet cesta i tam, kde ji mnozí nevidí a tak neříkám smutné zprávy často. Ale jak se zdá, vždy tohle neplatí.

Dnes ale jednu takovou bohužel mám. V souvislosti s opatřeními, které byly vládami evropských států zavedeny proti šíření infekčního onemocnění COVID-19 způsobovaném koronavirem SARS-CoV-2, se bohužel 29. ročník mezinárodního festivalu středověku Bitva Libušín letos neuskuteční.
Do jeho příprav jsme dali opravdu vše, co jsme měli a mohli. Upřímně děkujeme všem, kteří stáli při nás, všem, kteří se účastnili brigád, kteří nabízeli pomoc, službu i angažmá v programu, všem, kteří věřili, že Bitva Libušín bude žít dál.

Bohužel, v životě jsou ale i bitvy, které se vyhrávají jen těžko. A je třeba si přiznat, že dnes není čas k útoku ani ke zkřížení mečů. Dnes stavíme hradby, třeba i ty vozové, sledujeme situaci a čekáme, co bude. Je třeba si také přiznat, že akce, takového rozsahu, jakou je festival Bitva Libušín, nemá šanci, aby se v adekvátním rozsahu konal letos v náhradním termínu. Není možné, aby se účastníci v takové počtu sešli a ani nevíme, kdy bude možné, aby k nám mohli přijet účastníci zahraniční.


Ale tím to pro nás nekončí! My jsme neprohráli, nikdo z nás neprohrál. Jen čekáme za branami a formujeme se k novému útoku. Hned, jak to bude možné, znovu budeme pokračovat na přípravě tábora, znovu budeme formovat armády pro další bitvu, která se uskuteční, když mor dovolí, v roce 2021. Ale to také není z naší strany vše. Pokud to půjde, rádi bychom ještě letos, na přelomu léta a podzimu, třeba 28. – 30. srpna 2020 nebo možná v září, uspořádali společné středověké táboření v nově vybudovaném táboře Bitvy Libušín. Máme představu jakéhosi přátelského setkání na konci sezony, které s tradičním programem jarní Bitvy Libušín nesouvisí, ale které si uděláme na pohodu, za odměnu, tak, jak všichni máme Libušín rádi. Pokud máte náměty, nápady, přání, klidně nám je napište do komentářů.

Děkujeme, že jste s námi a že držíte s námi! Těšíme se na viděnou, snad brzy ….


Smutně, s pokorou, ale s nadějí v srdci, za organizační tým Bitvy Libušín,

Josef F. S. Král


________________________________

I am basically optimistic. It may be why I succeed in finding a way even where many do not see it, so I do not often say sad news. But this does not seem to be the case.

Unfortunately, I have such bad news today. In connection with the measures which have been accepted by the governments of European states to prevent spreading of infectious disease COVID-19 caused by coronavirus SARS-CoV-2, the 29th International Medieval Festival Battle of Libušín will not take place this year.


We really put everything that we had and could into its preparations. We sincerely thank all those who stood by us, all those who participated in the voluntary work, who offered assistance, service and engagement in the program, all who believed that the Battle of Libušín would live on.

Unfortunately, there are also battles in life that are difficult to win. And we must admit that today is not the time to attack nor to cross the swords. Today we are building walls, even those made of wagons, observing the situation and waiting for what will happen. It is also necessary to admit there is no chance to hold an event as large as a festival of Battle of Libušín to an adequate extent on an alternative date this year. It is not possible for such a number of participants to meet, nor we do know when it will be possible for foreign participants in general to come as well.


But this does not end here for us! We did not lose, none of us lost. We are just waiting behind the gates, forming a new attack. Immediately it is convenient, we will continue to prepare the camp again, we will rebuild the armies for the next battle that will take place, if the „black death“  allows, in the year of 2021. But that is not all for our part either. If possible, we would like to organize a joint medieval camping in the newly built camp of the Battle of Libušín this season, at the turn of summer and autumn, perhaps August 28 - 30, 2020 or maybe during September. We have got a vision of some kind of a friendly meeting at the end of the season, which is not related to the traditional program of a spring Battle of Libušín, but which we will do as well-being event, for a reward, the way all of us Libušín like. If you have got any suggestions, ideas, wishes, please write them in the comments below.


Thank you for staying with us! We look forward to seeing you, hopefully soon….


Sadly, with humility but with hope in heart, on behalf of the Battle of Libušín organising team


Josef F. S. Král

1 959 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page